Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Kamenický Šenov

hledej sknizkoudozivota.cz nejlepsiknihydetem.cz facebook.com Magnesia Litera Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 27336
Týden : 29
Dnes : 0

V knihovně se konají různé kulturní a vzdělávací akce. Vstupem na tyto akce dáváte svolení k publikování fotografií z těchto akcí do Šenovských listů, na stránky knihovny a sociální síť.

 

 

 

OBRÁZEK : logo.jpg

 Knihovní řád

 

Městská knihovna Kamenický Šenov

 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1 Právní zakotvení

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl.4 Registrace uživatele

Čl.5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Čl.6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

III. Výpůjční řád

 

Čl.7 Způsoby půjčování

Čl.8 Rozhodnutí o půjčování

Čl.9 Počet půjčených svazků

Čl.10 Postupy při půjčování

Čl.11 Vypůjční lhůty

Čl.12 Vracení vypůjčeného dokumentu

Čl.13 Ručení za vypůjčený dokument

Čl.14 Obecná ustanovení o pujčování

Čl.15 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

Čl.16 Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách

Čl.17 Meziknihovní služby

Čl.18 Cirkulační služba

Čl.19 Reprografické a jiné kopírovací služby

Čl.20 Půjčování na výstavy

 

IV.Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl.21 Ztráty a náhrady

Čl.22 Zálohy, kauce a placení předem

Čl.23 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Čl.24 Náhrada všeobecných škod

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Čl.25 Vyjímky z Knihovního řádu

Čl.26 Doplňky Knihovního řádu

Čl.27 Účinnost Knihovního řádu

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků knihovny Kamenický Šenov

 

 

 

 

 

 

 

 I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1 Právní zakotvení

 

 

1. V souladu se zřizovací listinou knihovny Kamenický Šenov č.6.2./4 ze dne 26.června 2001 a podle §4,ods.6zákona č.257/2001Sb vydávám tento knihovní řád knihovny Kamenický Šenov.

 

2. Podle §4,ods.5 knihovna Kamenický Šenov realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 ods.4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

 

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 ods.5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy -

a - vyhláška Ministerstva kultury č.88/2002Sb. k provedení zákona č. 257/2001Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb(knihovní zákon)

b - Zákon ČNR č.20/1987Sb.,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů

c - Zákon č.122/2000Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

d - Zákon č.71/1994Sb.,o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987Sb.

e - Zákon č.46/2000Sb.,o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon)

f - vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000Sb.,kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku

g - Zákon č. 37/1995Sb., o neperiodických publikacích

h - vyhláška č. 252/1995Sb.,kterou se provádí některá ustanovení zákona č.37/1995Sb. o neperiodických publikacích

i - Zákon č. 89/1995Sb.,o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999Sb.

j - Zákon č. 121/2002Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

k - Zákon č. 101/2002Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

Čl .2 Poslání a činnost knihovny

 

 

1. Knihovna je knihovnou Městskou ve smyslu §,12, Knihovního zákona.

 

2. Posláním Městské knihovny Kamenický Šenov je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

 

 

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních Knihovního zákona , zejména podle §4 a §14.Jsou to zejména - a) vypujční služby

aa) půjčování v budově knihovny ,prezenční půjčování

ab) pujčování mimo budovu knihovny-absenční půjčování

b) meziknihovní služby

ba) meziknihovní vypujční a reprografické služby v rámci ČR

bb) mezinárodní vypujční služby

c) cirkulační a currentové služby

d) reprografické a jiné kopírovací služby

da)mikrofilmy, fotografické reprodukce, xerokopie a jiné druhy

kopií.

e) informační služby

ea) poradenská služba o katalozích, bázích, fondech a využití

knihovny

eb) bibliograficko-informační služba -informace bibliografické-

ho a faktografického charakteru a sestavování rešerží

ec) lokačně-informační služba-zjišťování a informace o

dostupnosti fondů

ed) přístup do bází dat lokálních i na síti

ee) přístup na internet

ef) konzultační služba

f) elektronické služby

g) propagační služby

ga) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků

knihovního fondu

gb) vydávání seznamů větších celků knihovního fondu

gc) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí

gd) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání

ge) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně,

o katalozích, o knihovním fondu a pod.

gf) WWW stránky knihovny

gg) pořádání přednášek,besed a podobných akcí pro

uživatele

gh) audiovizuální programy

 

 

 

2.Základní služby poskytuje podle §4,ods.2 Knihovního zákona knihovna bezplatně.Placené služby knihovna poskytuje podle §4, ods. 2 písm.a) až c) Knihovního zákona, resp. ods. 3 a 4 tamtéž.

 

3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací skužby a za některé specializované služby.

 

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu.

 

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

Čl. 4 Registrace uživatele

1.Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

 

2. Ve smyslu zákona se č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000Sb.,jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo, či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatele, nebo údaje o jeho vypůjčkách či jiných transakcích.

 

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto Knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávany vlastními zaměstnanci knihovny automatickým způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

 

 

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony -

a) č. 257/2001Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - Knihovní zákon

b) č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

c) č 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.

 

 

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje -

a) základní identifikační údaje uživatele:

aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, podle dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jim uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahr. uživatelů.

ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce jejich služeb využívat v plném rozsahu.Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním zákl. identifikačních údajů, může využívat pouze těch služeb knihovny, kde registrace není nutná. (studium knihy prezenčně, )

ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

ad) knihovna dbá z důvodů ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu téhož uživatele.

b) další kontaktní údaje uživatele -pokud je uvede-akademické tituly, možnost spojení na uživatele (telefon, fax, e-mail a pod.)

c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud je uživatelem osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje uživatele.

 

6. Knihovna dále o uživateli vede -

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů(pokud je uživatel uvede) např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů a pod.

b) údaje služební

ba) údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele.

bb) údaje o tzv. transakcích-uskutečnění objednávky, registrace vypůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu.

c) údaje účetní

ca) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě a čase a dalších náležitostech dle § 11 ods. 1 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

3. Připomínky, návrhy a podněty k práci knihovny je možné knihovníkovi podávat písemně nebo ústně .

 

 

 

ČL. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

 

2. Uživatel je povinnen:

a) před začátkem práce předložit platný průkaz uživatele,

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v

nabídce poskytnuto.

 

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a instalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 

 

4. Uživatel se nesmí:

 

a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší.Pokud uživatel získá tento stav, nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakámkoli způsobem(včetně harwardové či softwarové chyby systému) je povinnen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pracovníku knihovny.

b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

 

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakámkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně zodpovědný za škody vzniklé je neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

6. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

7. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat(ani v poč. síti) prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

8. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat(viz zákon č.121/2000Sb., o právu autorském a o změně některých zákonů/autorský zákon/ a ostatní předpisy. případné zneužití dat může být trestné (viz zákon č.101/2000Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.)

 

 

 

 

 

III: Výpůjční řád

 

 

ČL .7 Způsoby půjčování

 

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu dle jejich vlastního výběru.Dokumenty jsou volně přístupné a připraveny k výběru.

 

2. Knihovnám nebo institucích se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhl. Ministerstva kultury č. 88/2002Sb., a metodických pokynů NK ČR.

 

 

ČL. 8 Rozhodnutí o půjčování

 

1. Vypůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů-autorský zákon.

 

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují tyto dokumenty:

a) hrozí nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu chodu knihovny,

 

 

 

3. Drahé publikace jsou absenčně půjčovány proti podpisu.

 

 

 

ČL. 9 Počet půjčených svazků

 

1. Uživatel knihovny může mít půjčeno současně zpravidla nejvýše patnáct svazků.

 

 

ČL. 10 Postupy při půjčování

 

1. Před převzetím absenčního dokumentu si má uživatel tento prohlédnout, ihned ohlásit závady. Počet absenčních výpůjček je vyznačeno v jeho čtenářském kontě.

 

2. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna na přání rezervuje (např, mimočítanková četba)Žádá-li více uživatelů stejný dokument, pracovník se řídí dle pořadníku objednávky.

 

 

ČL. 11 Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování je šest týdnů.

 

2. U výpůjček možno výpůjční dobu o další lhůtu (l měsíc) prodloužit,nežádá-li tento titul další uživatel.

 

3. Knihovna je oprávněná bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční dobu, případně žádat okamžité vrácení před uplynutím výpůjční doby.

 

 

ČL: 12 Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinnen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, po případě uhradit škodu jako při jeho ztrátě. Je zakázáno text zpracovávat graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek do textu, nebo jiným způsobem do textu zasahovat.

 

 

ČL. 13 Ručení za vypůjčený dokument

 

1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

 

ČL. 14 Obecná ustanovení o půjčování

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

ČL. 15 Práva a povinnosti pro půjčování mimo budovu

 

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o jeho vypůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel má potvrzení o vrácení ve svém vypůjčním průkaze.

 

2. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený ve stanovené vypůjční lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 

3. Vrací-li uživatel dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit a pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

 

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument nevrátil, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 16 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

 

1. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné noviny a časopisy i přístupné fondy.

 

2. Má právo si do studovny vypůjčit dokumenty z fondu knihovny. Může zde studovat dokumenty, půjčené v jiných knihovnách, nebo používat vlastní materiály.

 

 

ČL. 17 Meziknihovní služby

 

Jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje tato na požádání uživatele vypůjčku dokumentu meziknihovní vypujční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona Ministerstva kultury č. 88/2002Sb., a metodických pokynů NK ČR.

 

 

ČL . 18 Cirkulační služby

 

1. Knihovna může půjčovat jednotlivá čísla časopisů knihovnám i institucím za základě podmínek, které stanoví individuální smlouva.

 

 

ČL. 19 Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny, nebo z fondu knihovnou zapůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000Sb.,autorského zákona.

 

2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

 

3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovní službě. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

ČL. 20 Půjčování na výstavy

 

1. Smlouva mezi pořadateli výstavy a knihovnou stanoví podmínky pro dobu půjčení, bezpečnost a pojištění knihovních fondů během příprav, pořádání a likvidace výstavy.

 

2. Podle podílu knihovny na množství exponátů a na celkovém pojetí výstavy si knihovna může vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel.

 

 

 

IV Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

ČL. 21 Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezokladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 

2.O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, nebo je neúčelné, může knihovna požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanoví knihovna.

 

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4. Do vyřešení způsobu ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 22 Zálohy, kauce a placení předem

 

1. Při přijímání objednávek kopírovacích prací pro občany i instituce v zahraničí, pro zahraniční knihovny i instituce, s nimiž knihovna není v pravidelném styku, může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.

 

Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu.

 

 

ČL. 23 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené lhůty.

b) od poplatků z prodlení je možno upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení vypůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobilo vážné příčíny.

c) výše poplatku z prodlení je určeno Knihovním řádem.

 

2. Vymáhání nevrácených vypůjček

a) po čtyřech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední je doporučený dopis, následuje vymáhání právní cestou.

b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

3. Ztráta průkazu uživatele a vystavení duplikátu se účtuje manipulační poplatek.

 

 

ČL. 24 Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen zaplatit škodu zaviněnou přímo, nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991Sb.,§442,ods.2, kde se stanoví "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozeny, a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu."

 

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Čl. 25 Vyjímky z Knihovního řádu

 

1. Výjímky z Knihovního řádu povoluje knihovník.

 

 

Čl. 26 Doplňky Knihovního řádu

 

1. Nedílnou součástí je Ceník placených služeb a poplatků

 

ČL. 27 Účinnost Knihovního řádu

 

1. Tento Knihovní řád nabývá učinnosti dnem 1.1.2006

 

 

Provozní řád pro práci s výpočetní technikou

Městské knihovny Kamenický Šenov

(doplněk ke ČL. 6.)

 

 

1. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.

2. U počítače smí sedět jeden uživatel. Chování uživatele nesmí narušovat

a omezovat ostatní návštěvníky knihovny!

3. Uživatel nahlásí pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce na počítači.

4. Doba používání internetu je omezena na hodinu pro uživatele na den.

5. Uživatel si může předem objednat užívání internetu (pro studijní účely) osobně

    nebo telefonicky.

Po dohodě s pracovníkem knihovny je možno pro studijní účely prodloužit

dobu použití počítače.

6. Uživateli je zakázáno navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist.

7. V knihovně není umožněno používání externích datových zařízení.

    Po předchozím požádání knihovnice je možné stahování souborů na vlastní

             nosiče.

8. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

9. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit uživateli práci na počítači.

10. Výjimky z tohoto řádu jsou možné pouze s výslovným svolením knihovníka.